Τεχνικά

Γενικές πληροφορίες

Η ακρίβεια και η λεπτομέρεια των αποτελεσμάτων μιας προ εγχειρητικής μελέτης καθώς και της δημιουργίας τρισδιάστατων παραγόντων (οστών, μυών, εργαλείων, οδηγών κτλ) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα των αρχικών δεδομένων που λαμβάνονται από των αξονικό τομογράφο ως CT δεδομένα. Η απόκτηση βέλτιστων δεδομένων CT είναι ο κυριότερος παράγοντας που θα καθορίσει τα τελικά αποτελέσματα. Κακής ποιότητας δεδομένα CT μπορεί να αλλοιώσουν την προς εξέταση περιοχή και να δημιουργήσουν ανεπιθύμητους κινδύνους δίνοντας αναξιόπιστα αποτελέσματα.

Γενικές οδηγίες για δημιουργία CT

Χρησιμοποιήστε το ελάχιστο δυνατό πάχος τομής που παρέχει το μηχάνημα.

  • Τοποθετήστε το ζώο κατά τον διαμήκη άξονα του αξονικού τομογράφου.
  • Χρησιμοποιήστε πρωτόκολλο σάρωσης βελτιστοποιημένο για οστά ή για μαλακούς ιστούς ανάλογα με το περιστατικό.
  • Χρησιμοποιήστε επιθυμητό πάχος τομών 1,25mm – 1,5mm.
  • Σε περιστατικά σάρωσης άκρων εμπρόσθιων ή οπίσθιων επιθυμητό είναι να σαρώνονται και τα δύο.
  • Σε περιστατικά σάρωσης άκρων εμπρόσθιων ή οπίσθιων να σαρώνεται και περιοχή από τον κορμό του ζώου που πιθανόν να επηρεάζει.
  • Σε περιστατικά σάρωσης σπονδύλων να σαρώνονται οπωσδήποτε και οι γειτονικοί σπόνδυλοι του ελλαττωματικού σπονδύλου.
  • Σε περιστατικά σάρωσης αγκώνων ιδανικό είναι να σαρώνονται και οι δύο αγκώνες.
  • Σε περιστατικά σάρωσης άκρων επιθυμητό είναι αυτά να τραβιούνται ελαφρά αντίθετα με τον κορμό και πάντα στον διαμήκη άξονα.
  • Αποφύγετε σαρώσεις περιοχών προς εξέταση με γωνία σάρωσης 30-45-60 μοιρών κα.
  • Σε περίπτωση αποριών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η διαδικασία

1.Ανεβάστε τα δεδομένα από τον αξονικό τομογράφο CT DICOM data στο link .

2.Επισκόπηση των δεδομένων από το team της bio3Dvet και επικοινωνία για συλλογή πληροφορίων που βοηθούν στην κατανόηση του περιστατικού.

3.Τρισδιάστατη αναδόμηση της ανατομικής περιοχής με χρήση εξειδικευμένου ιατρικού λογισμικού που πληροί πιστοποιητικά FDA & CE.

4.Εξαγωγή ιατρικών συμπερασμάτων για προ-εγχειρητική μελέτη και διερεύνηση των δυνατοτήτων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του περιστατικού.

5.Εισαγωγή ανατομικής γεωμετρίας σε προηγμένο λογισμικό σύστημα ψηφιακής μηχανικής CAD-CAE για περαιτέρω εμβιομηχανικές μελέτες. Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται επίσης και τα περιφερειακά βοηθητικά όργανα (οδηγοί, σκόπευτρα, εργαλεία κα) τα οποία συμβάλλουν στην βέλτιστη αντιμετώπιση του περιστατικού.

6.Προετοιμασία μοντέλων για ταχεία προτυποποίηση (3d printing).

7.Επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας δημιουργίας μοντέλων. Ανάλογα με το περιστατικό επιλέγεται και η κατάλληλη τεχνολογία (SLS-SLA-FDM) δημιουργίας πρωτοτύπων για την καλύτερη δυνατή μελέτη του περιστατικού αλλά και τον καθορισμό του τελικού κόστους.

8.Συσκευασία και αποστολή της 3D εκτυπωμένης μελέτης στη διεύθυνση σας.

High quality services for
veterinary professionals